حمیم

حمیم به معنای دوست صمیمی است که برگرفته از آیه : (فَماَ لَناَ مِن شاَفِعِین و لَاَ صَدِقٍ حَمِیمٍ)شعرا101

خرداد 94
2 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
15 پست
دی 93
15 پست
آذر 93
7 پست
آبان 93
5 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
15 پست
مرداد 93
25 پست
تیر 93
35 پست
خرداد 93
23 پست
اسفند 92
72 پست
بهمن 92
123 پست
دی 92
47 پست
آذر 92
12 پست
آبان 92
53 پست
مهر 92
110 پست
شهریور 92
28 پست
مرداد 92
87 پست
تیر 92
32 پست
خرداد 92
41 پست