# بسیج

انتخابات

مقام معظم رهبری: انتخابات موضوع بین المللی شده است. موقعیت ما در جهان بهتر از همه کشورهاست. انتخابات را پرشور برگزار نمائید.
/ 2 نظر / 5 بازدید